Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS sin hovedvirksomhet er å drive trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes». Administrasjonen har kontorsted i Kystens Hus i Tromsø kommune.

Virksomheten har i 2022 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive.

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte, som blant annet innebærer biologisk prøvetaking fra fangstene.

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet. Selskapet kan eie og drifte fast eiendom, samt levere administrative tjenester til konsernselskaper.

I løpet av året har det vært gjort en omorganisering i konsernet slik at konsernadministrasjonen fra 1. juli 2022 var ansatt i morselskapet Hermes Holding AS.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap. Angelia AS, Hermes II AS, Loppa Eiendom AS, Ocean 360 AS og Sør-Tverrfjord Handel AS er søsterselskap. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet og kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

Styret

I datterselskapene i konsernet er det etablert enestyrer med instruks fra konsernstyret i Hermes Holding AS. Daglig leder i morselskapet Hermes Holding AS er valgt som styrets leder i alle datterselskapene.

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Forhold som påvirker sammenlignbare tall

Selskapets driftsinntekter og driftskostnader viser noen endringer fra 2021. For driftsinntektene er det høyere oppnådde priser ved salg av fisken som er gjeldende. De største endringene knyttet opp mot driftskostnader er vesentlig høyere bunkerskostnader i 2022. I 2022 var gjennomsnittlig bunkerspris kr 8,962 per liter, mot kr 4,582 i 2021.

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2022 var 6 951 tonn produktvekt, mot 7 494 tonn i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte kvoter og flere toktdøgn for Fiskeridirektoratet som gir et mindre effektivt fiskeri.

Prisutvikling

Det har vært økning i snittprisen for alle fiskeslagene i 2022. Utviklingen i veid snittpris for alle leverte produkter viser en økning på kr 9,3 per kilo fra 2021 til 2022.

Fangstvolum produktvekt i tonn 2022 mot 2021

Volum 2022 2021
Torsk 2 796 525 3 219 356
Hyse 1 015 302 1 272 330
Sei 1 886 271 1 807 683
Reker 229 151
Blåkveite 76 636 83 115
Uer 150 199 106 913
Snabeluer 715 066 916 464
Annen fisk 81 747 87 701
Totalt volum 6 950 897 7 493 562

Veide snittpriser 2022 mot 2021

Volum 2022 2021
Torsk 49,32 33,81
Hyse 30,03 24,92
Sei 23,92 16,44
Reker 21,68 0
Blåkveite 51,08 35,31
Uer 10,14 5,33
Snabeluer 12,77 9,45
Annen fisk 21,04 11,25
Snittpris all fangst 33,78 24,48

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen 64 % av fangstverdien og 63 % av fangstvolumet i 2022. Dette er noe lavere enn tidligere år (hhv. 92% av fangstverdi og 89% av fangstvolum i 2021) og har sammenheng med at fiskesalgslagene har endret regelverket for omsetning av fryst hel fisk. Endringene har kommet etter at man observerte at en fallende andel av fisken ble solgt på auksjon. Fra 1. januar 2022 ble det derfor innført delvis auksjonsplikt på hel fryst torsk og sei med 50% av landingene.

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og viktigste kunde gjennom mange år gjennom sine kjøp av torsk og hyse. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen A/S i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Samarbeidet med disse to aktørene startet i 2008, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske.

Selskapet har eksporttillatelse, men den ble ikke benyttet i 2022.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene økte fra 2021 til 2022 med kr 43 220 659. I tråd med nasjonal og global utvikling gjør økte kostnader seg sterkt gjeldende i selskapets kostnadsbilde.

Lønnskostnadene viser en økning fra 2021. Dette har sammenheng med økt omsetning av fisk og mannskapets andel av delingsfangsten.

Bunkersprisen på verdensmarkedet hadde en vesentlig økning i 2022 mot 2021. Den totale snittprisen på innkjøpt bunkers per liter gikk opp fra kr 4,582 i 2021 til kr 8,962 i 2022. Prisen på bunkers har gått noe ned så langt i 2023.

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene gikk opp i 2022 sammenlignet med 2021 og endte på kr 7 813 300 mot kr 6 964 215 i 2021.

Selskapet har balanseført periodisk vedlikehold og klassing i 2022. Kostnadene knyttet til tidligere utført periodisk vedlikehold og klassing, er periodisert over tre og fem år. Dette gjøres for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Kostnader 2022 mot 2021

Kostnader, utdrag 2022 2021
Fellesutgifter 14 824 581 11 882 853
Lønnskostnader 77 310 618 63 829 199
Bunkers 43 220 659 20 896 681
Vedlikehold  7 813 300 6 964 215
Sum utdrag 143 169 158 103 572 948

Resultat

Resultatregnskapet for 2022 viser et driftsresultat på kr 60 556 406, og et resultat før skattekostnad på kr 51 661 171.

Skattekostnaden på ordinært resultat er kr 11 574 304, noe som gir et årsresultat på kr 40 086 867.

Nøkkeltall fra regnskapet 2022 mot 2021

Nøkkeltall 2022 2021
Driftsinntekter 241 806 858 189 048 141
Driftsresultat 60 556 406 51 018 347
Finansresultat -8 895 235 -7 178 995
Ord.res. før skattekostnad 51 661 171 43 839 904
Skattekostnad  11 574 304 9 657 523
Årsresultat 40 086 867 34 181 830

Utbytte og disponering av overskudd

Av årets resultat på kr 40 086 867 foreslås det at kr 10 000 000 avsettes som utbytte til morselskapet, og at kr 7 236 292 ytes som konsernbidrag. De resterende kr 22 850 575 overføres til annen egenkapital.

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen kr 79 326 609. Utover det som framkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig.

Selskapets stilling

Etter styrets mening, gir det fremlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang.

Utsikter for 2023

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2023, og vil fortsatt ha fokus på effektiv og ansvarlig drift.

I 2023 har selskapet fått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, til sammen 56 toktdøgn fordelt på 14 døgn reketokt og 42 døgn torsketokt.

Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 er det innført strenge økonomiske sanksjoner mot Russland og Belarus (tidl. Hviterussland). Selskapet er ikke direkte eksponert for sanksjonene, men en indirekte konsekvens er generell kostnadsøkning for hele den norske sjømatnæringen, spesielt med tanke på økte energipriser, men også på andre innsatsfaktorer. Dette vil etter all sannsynlighet fortsatt medføre økte driftskostnader for Hermes AS i 2023.

Rederiet har i 2023 inngått avtale om kjøp av nytt fartøy, M/Tr Stornes, med overtakelse i mai 2023. Dette er en hvitfisk/reketråler levert fra Cemre Shipyard i Tyrkia i desember 2020. Dette er en ny og moderne tråler som ble bygget under konseptet «smartere, grønnere og sikrere» med vekt på lavt energibruk og reduserte utslipp. Båten er fullelektrifisert med moderne teknologi i alle ledd, og har en høyere frysekapasitet enn M/Tr Hermes.

I løpet av mai vil konsesjoner tilhørende M/Tr Hermes søkes utskiftet til nytt fartøy. Rederiet har også kjøpt ytterligere strukturkvoter for et enda bedre driftsgrunnlag, og det nye fartøyet vil etter dette være fullstrukturert med en kvotefaktor på 4,0 på torsk og hyse.

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift er endrede rammebetingelser for fiskeflåten. Stabilitet i betingelsene er en forutsetning for å kunne opprettholde lønnsomheten. Strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning på strukturkvoter er ett av fire sentrale tema som var på høring for ny kvotemelding fra juli til oktober 2022. I høringsnotatet var det skissert fire ulike modeller for fordeling. Stortinget har vedtatt at strukturgevinsten skal tilfalle den gruppen fartøyet tilhører på det tidspunkt tidsbegrensningen inntrer, men har også forutsatt at problemstillingen skal utredes nærmere. Regjeringen har varslet at stortingsmeldingen om kvotesystemet skal legges frem for Stortinget i løpet av 2023.

En endring i kvotestørrelsen har også stor betydning for selskapets inntjening. Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2023 er redusert med 20% fra 2022, og er nå på det laveste nivået siden 2009. Det er forventet en nedgang også til neste år.

Andre risikoer er hvorvidt man klarer å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd og endrede pris- og markedsforhold – inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå. Det forventes en nedgang i oljeprisen i 2023, men utviklingen vil fortsatt måtte være gjenstand for nøye overvåkning i reviderte budsjetter og prognoser. Høye bunkerspriser og økte CO2 avgifter vil utgjøre en fremtidig risiko for lønnsomheten spesielt på fiskeri etter enkelte arter, som for eksempel reke og rødfisk.

Ved utgangen av 2022 hadde selskapet et langsiktig lån på kr 272 875 000. Belåningen vil øke i første halvår av 2023 i forbindelse med kjøp av nytt fartøy og kvote. Det løper dermed økt risiko knyttet til renteutviklingen. Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 % i 2020, har den økt til 3 % per 19.04.2023. Prognosen for styringsrenten indikerer en økning til rundt 3,5 % sommeren 2023. Det er stor usikkerhet knyttet til den fremtidige rentebanen. Selskapet vil vurdere rentesikringsstrategier. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre risikoforhold i dette inntektsåret.

Likviditet

Resultatene så langt i 2023 har vært som forventet. Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning per 31.12.2022 var på kr 26 125 224.

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen i selskapet negativ med kr 21 209 952. Dette er normalsituasjonen som dekkes inn med fiske av torsk, hyse og sei med høy verdi første kvartal påfølgende år.

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag og prosjektene Dsolve, et forsknings- og utviklingsprosjekt rundt biologisk nedbrytbart materiale til bruk i fiskeredskap, Velkommen om bord/Welcome on Board, et selskapsinternt prosjekt vedrørende merkevarebygging og synlighet, og HermChain et forsknings- og utviklingsprosjekt vedrørende bruk av blockchainteknologi for sporing av fisk.

Selskapet deltar også i prosjektene SPRICE, som går ut på at det skal lages en ny modell for melding om ising på fartøy, og PaaSforChain, som er en internasjonal variant av HermChain.

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom. Det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø.

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av dette, ønsker Hermes AS å føre verdier tilbake til samfunnet gjennom blant annet å bidra til å skape aktivitet langs kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske bidrag og tilstedeværelse på arrangementer som Sjømatfest, Sørøyrocken på Finnmarkskysten, basketlaget Tromsø Storm, idrettsforeningen Skarp, Tromsø internasjonale filmfestival og andre.

Utdanning og rekruttering

I 2022 har Hermes AS hatt to lærlinger om bord. I tillegg har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på utplassering ombord. Selskapet har et nært samarbeid med Opplæringskontoret for Maritime fag–Nord, i Tromsø, om lærlingplasser.

Hermes AS har gjennom flere år hatt et forpliktende samarbeid med Ungt Entreprenørskap. I 2022 har vi bidratt både digitalt og fysisk med foredrag og som jurydeltakere og dommere ved fylkesmessen.

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. Også i 2022 har «Hermes» vært en del av miljødugnaden «Fishing for Litter», som siden 2016 har sørget for at flere hundre tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet til avfallsbehandling på land.

Selskapet har gjennom deltakelse i det lokale bærekraftsnettverket «The Walk» satt temaet ytterligere på dagsordenen i 2022 og videre inn i 2023 som et ledd i et mer systematisk arbeid med bærekraft. Bærekraft er et gjennomgående begrep i konsernets strategiarbeid og det jobbes med å forankre dette i hele organisasjonen.

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. På denne måten får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i formav miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft, kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board vil selskapets virksomhet bli enda enklere å følge, noe som igjen antas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter.

Det planlegges videre arbeid med dette prosjektet i 2023.

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Denne flåten består av utvalgte norske fiskefartøyer. Disse bistår HI med innsamling av fiskeridata ved å levere inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet, som HI benytter til bestandsberegninger og kvoteråd. Mannskapet om bord foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området.

Korona-utfordringene var ressurskrevende for administrasjonen 2021, men har i tråd med pandemiens utvikling avtatt i 2022.

I 2022 har selskapet ikke hatt hendelser som har resultert i sykemelding. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Selskapet hadde i 2022 sysselsatt totalt 45 årsverk og et gjennomsnittlig sykefravær på omtrent 1 % i landorganisasjonen, og 5 % om bord i fartøyet «Hermes».

Selskapet har implementert ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring – både om bord i fartøyet og på rederikontoret. Rederiet anser det som vitalt at alle har en felles forståelse for ISM-arbeidet. Dette arbeidet foregår fortsatt som en løpende prosess med ajourføring og forbedring.

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOX– og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Selskapet har ikke tegnet særskilt forsikring for styrets eller daglig leders mulige ansvar overfor foretaket.

Likestillingssituasjonen

Selskapet jobber for at alle ansatte skal ha lik verdi, muligheter og rettigheter. I 2022 har selskapet hatt to kvinnelig ansatte. Ved inntak av utplasseringselever og lærlinger om bord i «Hermes» har kvinner vært prioritert. Likestillingssituasjonen i konsernet og styret er ikke balansert, men vurderes dog som akseptabel sett i forhold til de bransjene konsernet har virksomhet i.

Hermes AS deltar på utdanningsrelaterte messer og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap, innovasjonscamp og flere skolebesøk. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for og rekrutteres til næringen.

Det er ikke iverksatt ytterligere likestillingstiltak.

Aktsomhetsvurdering

Selskapet anerkjenner viktigheten av å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Det ble høsten 2022 vedtatt rutine for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven for Hermes Holding-konsernet.

Selskapets redegjørelse av gjennomførte aktsomhetsvurderinger vil bli publisert på selskapets nettsider www.hermesas.no innen lovens frist.

Tromsø
31. desember 2022

24. april 2023

Jan Roger Lerbukt
Daglig leder / styrets leder