Årsregnskap

Resultatregnskap

DRIFT Note 2022 2021
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 223 744 726 174 453 336
Annen driftsinntekt 1, 2 18 062 132 14 594 805
Sum driftsinntekter 241 806 858 189 048 141
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 14 824 581 11 882 853
Lott og lønnskostnader 3 77 310 618 63 829 199
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4 13 037 509 15 273 537
Annen driftskostnad 5, 6, 7 76 077 744 47 044 204
Sum driftskostnader 181 250 452 138 029 793
DRIFTSRESULTAT   60 556 406 51 018 347
FINANS Note 2022 2021
Finansinntekter
Annen renteinntekt 777 339 102 836
Annen finansinntekt 151 781 201 074
Sum finansinntekter 929 120 303 910
Finanskostnader
Rentekostn. til foretak i samme konsern 8 858 698 0
Annen rentekostnad 781 694 7 401 825
Annen finanskostnad 183 963 81 079
Sum finanskostnader 9 824 355 7 482 904
NETTO FINANSPOSTER   (8 895 235) (7 178 995)
Ordinært resultat før skattekostnad   51 661 171 43 839 353
Skattekostnad på ordinært resultat  8, 9, 10 11 574 304  9 657 523
Ordinært resultat   40 086 867 34 181 830
ÅRSRESULTAT   40 086 867 34 181 830
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 6 10 000 000 19 500 000
Ytet konsernbidrag 6 7 236 292  6 049 964
Overføringer annen egenkapital 11 22 850 575 8 631 866
Sum overføringer   40 086 867 34 181 830

Balanse per 31.12.2022

EIENDELER Note 2022 2021
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 6, 12 334 815 896 343 096 467
Sum immaterielle eiendeler   334 815 896 343 096 467
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 528 000 726 000
Skip 4, 6 19 394 205 27 958 516
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 6 4 058 604 6 046 098
Sum varige driftsmidler   23 980 809 34 730 614
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 7 17 660 358 10 566 478
Sum finansielle anleggsmidler   17 660 358 10 566 478
Sum anleggsmidler   376 457 063 388 393 560
OMLØPSMIDLER Note 2022 2021
Varer 6, 13 24 953 389 17 345 660
Fordringer
Kundefordringer 6 10 156 309  4 219 916
Fordringer på konsernselskap 6 336 725  795 462
Andre kortsiktige fordringer 7  8 004 640  4 336 437
Sum fordringer   18 497 674 9 351 815
Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 26 125 224 35 573 526
Sum omløpsmidler   69 576 287 62 271 001
SUM EIENDELER   446 033 351  450 664 561

Balanse per 31.12.2022

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2022 2021
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 11, 15 2 115 400 2 115 400
Overkurs 11 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 11 62 207 667 39 357 092
Sum opptjent egenkapital   62 207 667 39 357 092
Sum egenkapital 79 326 609 56 476 034
GJELD Note 2022 2021
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 1, 8, 9  3 045 502  2 023 613
Sum avsetning for forpliktelser   3 045 502 2 023 613
Annen langsiktig gjeld    
Langsiktig gjeld til konsernselskap 6 272 875 000 0
Øvrig langsiktig gjeld 16 0 311 250 000
Sum annen langsiktig gjeld   272 875 000 311 250 000
Sum langsiktig gjeld   275 920 502 313 273 613
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 7 486 421 5 786 542
Betalbar skatt 9  8 511 410 8 983 425
Skyldig offentlige avgifter 19 229 322 18 756 214
Utbytte 6 10 000 000 19 500 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 14 294 240  7 995 706
Annen kortsiktig gjeld 17 31 264 846 19 893 027
Sum kortsiktig gjeld   90 786 239 80 914 914
Sum gjeld   366 706 741 394 188 527
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   446 033 351 450 664 561

Tromsø
31. desember 2022

24. april 2023

Jan Roger Lerbukt
Daglig leder / styrets leder