Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2022 2021
Resultat før skattekostnad 51 661 171 43 839 352
 – Periodens betalte skatter -8 983 425 -8 926 136
 + Ordinære avskrivninger 13 037 509 15 273 537
 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 0 0
 +/- Endring i varelager -7 607 729 -1 194 988
 +/- Endring i kundefordringer -5 936 393 -2 433 927
 +/- Endring i leverandørgjeld 1 699 879 -7 477 478
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 4 449 783 3 690 465
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 13 413 062 6 747 920
  = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   61 733 857 49 518 745
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 8 474 118 0
 – Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -2 481 250 -7 959 458
 + Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 0
 – Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0
 + Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0
 – Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -11 543 663 -2 584 216
  = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -5 550 795 -10 543 674
 
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
 + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0
 + Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
 + Finansiell leasing 0 0
 – Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -311 250 000 -8 375 000
 – Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 -0
 +/- Netto endring utlån konsernselskap 272 875 000 0
 +/- Netto endring i kassekreditt 0 0
 + Innbetaling av egenkapital 0 0
 – Tilbakebetaling av egenkapital 0 0
 – Utbetaling av utbytte -19 500 000 -21 500 000
 – Utbetaling av konsernbidrag -7 756 364 0
  = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -65 631 364 -29 875 000
 +/- Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0
  = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   -9 448 302 9 100 071
 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 35 573 526 26 473 460
  = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 26 125 224 35 573 531