Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet i henhold til unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved opprinnelig kjøp, tillegges kostpris og balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryselager per 31.12., er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2022 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ fellesutgift, som lott og hyre til stuert, reisekostnader ved mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder 2022 2021
Salg av fisk (*) 235 360 248 183 272 388
Salg av tjenester og annet (herunder FDIR og HI) 18 062 132 13 164 048
Salg til konsernselskaper 0 934 582
Andre driftsinntekter 9 367 437 075
TOTALT (*) 253 431 747 197 808 093

All omsetning har foregått i Norge i 2022 og 2021.
(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk.

Driftsinntekter 2022 2021
Salg av fisk, tjenester og annet 253 431 747 197 808 093
Avgifter ved salg av fisk (11 624 889) (8 759 952)
TOTALT 241 806 858 189 048 141

Utover fiske på tildelte kvoter inngår fartøyet i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Dette er et betalt engasjement og inngår i andre driftsinntekter i resultatoppstillingen for både 2022 og 2021.

Note 3 – Lott, lønnskostnader og andre ytelser

Selskapet har hatt 45 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader 2022 2021
Lott og lønn 68 833 680 61 266 509
Arbeidsgiveravgift 401 805 547 507
Pensjonskostnader 995 194 1 152 645
Andre lønnsrelaterte ytelser  314 511 862 538
Lønnskostnader intern 6 765 428 0
TOTALT 77 310 618 63 829 199
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/­annet(*) Sum
Daglig leder 2 344 239 96 254 14 196 2 454 687

(*) Naturalytelser, personalforsikring og elektronisk kommunikasjon.

Administrasjonen ble flyttet den 01.07.2022 fra Hermes AS til sitt morselskap Hermes Holding AS grunnet omorganisering i konsernet. Posten lønnskostnader intern er administarasjonskostnader for andre halvår 2022 som er fordelt fra Hermes Holding AS. Lønnen til daglig leder ligger også inne i posten lønnskostnader intern i perioden.

Honorar til revisor:
Revisjon 161 000
Samlet honorar til revisor eksl. mva 161 000

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jf. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder er omfattet av ordningen og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer overnfor.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.

NOTE 5 – Offentlige tilskudd

HermChain

I 2022 er det bokført et tilskudd på kr 2 250 000 fra RFF Arktis (tidligere Regionale forskningsfond Nord-Norge) knyttet til prosjektet «HermChain – sikker dokumentasjon av fiskeri med blokkjede». Prosjektets overordnede ide er å videreutvikle og digitalt beskytte fiskeproduktene ved å legge til rette for sikker dokumentasjon av fangst, transport og behandling.

Tilskuddet er bokført som en kostnadsreduksjon under andre driftskostnader og er en restutbetaling av totalt kr 3 000 000 i tilskudd, hvorav kr 750 000 ble resultatført i 2020.

NOTE 6 – Transaksjoner med nærstående, fordringer og gjeld

Det er inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt (indirekte aksjonær deler av året) som utleier av selskapets driftsbase. Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai. Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til kr 300 000 per år med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder. Leiekostnadene inngår i regnskapslinjen.

Fordringer 2022 2021
Kundefordringer 121 915 652 697
Andre kortsiktige fordringer 214 810 142 765
Sum fordringer 336 725 795 462

I 2022 ble det gjort en refinansiering av den langsiktige opplåningen i selskapet. Langsiktig
ekstern finansiering gjøres fra og med 2022 gjennom morselskapet Hermes Holding AS. Morselskapet yter lån til datterselskapene etter behov. Den langsiktige gjelden forfaller i sin helhet til betaling innen fem år fra balansedagen.

Langsiktig gjeld 2022 2021
Annen langsiktig gjeld  272 875 000 0
Sum langsiktig gjeld  272 875 000 0
Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier):  Pant Balanseført
Fiskeredskaper og driftstilbehør 10 000 000 6 274 722
Varelager 10 000 000  16 659 520
Kundefordringer 10 000 000 10 156 309
Sum pantsatte eiendeler 30 000 000 33 090 551

Tinglyst pant i fartøyet M/Tr «Hermes» er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

Kortsiktig gjeld 2022 2021
Leverandørgjeld  5 016 943 112 677
Årets avsatte konsernbidrag 9 277 297 7 756 364
Årets avsatte utbytte 10 000 000 19 500 000
Annen kortsiktig gjeld 0 126 665
Sum kortsiktig gjeld 24 294 240 27 495 706

(*) Langsiktig lån til foretak i samme konsern forfaller i sin helhet senere enn ett år.

NOTE 7 – Andre fordringer
Langsiktig 2022 2021
Periodisert klassing og vedlikehold 17 660 358 10 566 478
Sum langsiktig 17 660 358 10 566 478
Kortsiktig 2022 2021
Forskuddsbetalte kostnader 40 122 447 128
Andre kortsiktige fordringer 99 128 0
Krav på offentlig tilskudd 5 865 390 1 163 971
Gjeld til ansatte og aksjonærer 0 125 338
Krav på refusjon mineraloljeavgift 2 000 000 2 600 000
Sum kortsiktig 8 004 640 4 336 436

Selskapet foretar hovedklassing av skip/ maskiner hvert femte år noe som ble gjennomført i 2019. Denne kostnaden er periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for.

Løpende vedlikehold som er forventet å ha en viss varighet blir også periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over enten tre eller fem år.

NOTE 8 – Midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt/ utsatt skattefordel per 31.12.

Utsatt skatt/ skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2022 2021
 + Driftsmidler -38 653 535 -44 619 524
+ Gevinst- og tapskonto 34 836 370 43 251 290
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 17 660 358 10 566 478
– Utestående fordringer
+ Neg. midl. forskj. som ikke utlignes
Sum positive skatteøkende forskjeller  52 496 728 53 817 768
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel  13 843 194 9 198 244
Balanseført utsatt skatt   3 045 502 2 023 613
Note 9 – Skattekostnad på årets resultat
Spesifikasjon av årets skattekostnad 2022
Beregnet skatt av årets resultat 10 552 415
= Sum betalbar skatt 10 552 415
+ Endring i utsatt skatt 1 021 889
 = Ordinær skattekostnad 11 574 304
Betalbar skatt i balansen består av
Beregnet skatt av årets resultat 10 552 415
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag -2 041 005
Tilgode tilskudd fra skattefunnsordningen 0
= Betalbar skatt i balansen 8 511 410
NOTE 10 – Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt Grunnlag Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet 11 574 304
Resultat før skattekostnad 51 661 171 11 365 458
Differanse 208 847
Som består av
Permanente forskjeller 949 301 208 846
Sum 208 846
NOTE 11 – Egenkapital
Aksjekapital/
selskapskapital
Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 39 357 092 56 476 034
+ Fra årets resultat 22 850 575 22 850 575
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 62 207 667 79 326 609

Selskapet har langsiktig gjeld i form av en revolverende trekkfasilitet, også kalt rammelån. Dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut ved balansedagen. Dette betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunktet var kr 0.

Den delen av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 311 250 000 kroner.

Tinglyst pant i fartøyet M/Tr «Hermes» er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor.

Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner. Denne er ubenyttet per 31.12.2021.

NOTE 12 – Konsesjoner og strukturkvoter

Selskapet har en grunnkvote som er evigvarende. Denne er bokført til en verdi på 252 000 000 kroner. Øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 16, 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene.

Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi.

NOTE 13 – VARER
Per beholdningstype 2022 2021
Beholdning fisk 16 659 520 13 321 938
Beholdning bunkers 2 019 147 988 764
Beholdning driftsmaterialer og reservedeler 6 274 722 3 034 958
Totalt  24 953 389 17 345 660
NOTE 14 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør kr 1 325 550 per 31.12. i 2022 mot kr 2 169 841 per 31.12. året før.

NOTE 15 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende kr 100. Samlet aksjekapital utgjør kr 2 115 400.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Akjseklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01.2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 30.01.2006 10 154 100 kr 1 015 400
Sum 21 154 100 kr 2 115 400

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn A-aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 21 154 21 154 100% (*)
Sum 21 154 21 154  100%

(*) 100% av aksjene i Hermes Holding AS er eiet av daglig leder, Jan Roger Lerbukt, via JR Lerbukt Holding AS og JR Lerbukt Holding II AS.

Note 16 – Gjeld, pant og garantier mv.
 Pantesikret gjeld 2022 2021
Revolverende trekkfasilitet 0 311 250 000
Sum gjeld sikret med pant 0 311 250 000

I 2021 hadde selskapet langsiktig gjeld i form av en revolverende trekkfasilitet, også kalt rammelån. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut per. 31.12.21.

I 2022 ble det gjort en refinansiering av den langsiktige opplåningen. Se ytterligere kommentarer i note 6.

Note 17 – Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster

Spesifikasjon 2022 2021
Lønnskostnader 21 787 428 19 015 854
Påløpt kostnad 8 056 155 774 522
Gjeld til ansatte og aksjonærer 1 417 897 0
Forskuddsbetalte avgifter 3 366 102 651
Sum 31 264 846  19 893 027